۲۸ دی ۱۳۸۸

بیانیه شورای دفاع از حق تحصیل

دربارۀ احکام سنگین دستگاه قضایی علیه دانشجویان ستاره دار
28 دی 1388
در شرایطی که نزدیک به یک ماه از بازداشت و بی خبری مطلق از وضعیت «سمیه رشیدی»، دانشجویی که همین امسال به خیل ستاره داران پیوست، می گذرد و «شیوا نظرآهاری» -دانشجوی محروم از تحصیل- برای بار چندم بازداشت شده است، ابتدا حکم سنگین 15 سال حبس و تبعید و 74 ضربه تازیانه برای ضیا نبوی –دانشجوی ستاره دار سال 87- و امروز، حکم 10 سال حبس و تبعید برای مجید دری، شگفتی ساز شد.
به راستی مجید و ضیا و سمیه و پیمان و شیوا و سعید و مهدیه و سروش مرتکب چه اعمالی شده اند که این چنین بازداشت می شوند یا در دستگاه قضایی نظام محکومیت های سنگین می گیرند.
در پیشگاه مردم ظلم ستیز کشورمان که حکم دهنگان نهایی ایشانند، اعلام می کنیم: جمع شده بودیم تا ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌مان را مطالبه کنیم. حق مسلمی که در سدۀ 21 ناباورانه، از ما دریغ شده است و به گواه تاریخ تنها در کمتر جایی سابقه دارد؛ آن هم توسط دولتی با ادعای 100 درصد آزادی! جمع ما جز «حق تحصیل»، هیچ نگفت و نخواست. اما دریغ که سخن برحق‌مان را نه تنها گوش شنوایی نبود که منکر وجودمان شدند.
امسال نیز با ادامه‌ی روند محروم کردن استعدادهای درخشان از تحصیل و ستاره‌دار کردن دانشجویان نخبه، بر عناد با دانشگاه و دانشجو افزودند. دهها ستاره دار امسال سندی است بر ادامه ی روند حذف هر صدای منتقدی. در این سالها ما را چاره‌ای نبود جز آن که همه‌ی هم‌ّمان این باشد که با حضور فیزیکی خود فریاد برآوریم: «ما ستاره‌دارانیم»: در راهروهای مجلس، وزارتخانۀ علوم، صحن دانشگاهها که خانه همیشگی مان بوده است و گاه در خیابان های شهرکه چند روزی مانده به انتخابات سال جاری، تکه هایی از آن محل حقخواهی شد.
حال پس از 200 روز بازداشت غیرقانونی ضیاء نبوی و مجید دری از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل را به حبس و تبعید در ایذه محکوم کرده اند. ما در پیشگاه مردم ایران شهادت می دهیم که دوستانمان جز حق خواهی هیچ نکرده اند و تمام اتهامات وارد به ایشان بی اساس بوده و انتقامی است که دشمنان آزادی از دانشجویان ستاره دار می گیرند.
ما اعضای «شورای دفاع از حق تحصیل» ضمن محکوم کردن این احکام، قاطعانه خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی به خصوص دوستان دربندمان و اعضای شورای دفاع از حق تحصیل هستیم.
ما به اقتدار طلبان می گوییم که راه هزاران بار پیموده شدۀ همۀ مستبدان را باز نپیمایند که مقصدش جز شکست و خواری نیست. همچنین در این جا اعلام می کنیم که زندان و تازیانه ذره ای در حق خواهی ما و دوستان دربندمان خللی ایجاد نخواهد کرد.
از سازمان های حقوق بشری مستقل جهان نیز می خواهیم که در برابر این بیداد ساکت ننشینند و از راههایی که خود شناسایی خواهند کرد برای کمک به دانشجویان محروم از تحصیل ایران به پا خیزند.
شورای دفاع از حق تحصیل

هیچ نظری موجود نیست: