۲۰ مهر ۱۳۸۷

اطلاعيه شوراي دفاع از حق تحصيل درباره نشست سراسری مهرماه

اگر چه برخورد با فعالين دانشجوئي و محروم نمودن آنان از تحصيل مسئله جديدي نيست و به اندازه تاريخ جنبش دانشجودي قدمت دارد، ليكن بايد پذيرفت كه اين برخوردها پس از روي كار آمدن دولت نهم و وزارت علوم منصوبش فزوني يافته است، به گونه اي كه كمتر فعال دانشجوئي است كه امروزه از احكام انضباطي دانشگاه ها و ستاره هاي وزارت علوم بي نصيب مانده باشد. ده ها دانشجوي ستاره دار و محروم از تحصيل و صدها دانشجوي تعليقي كه گاهأ به واسطه پايان سنوات تحصيل از دانشگاه اخراج شده اند، خود گواه اين مدعايند.اگر چه مسئله محرومين از تحصيل تا به امروز بازتاب خبري نسبتأ مناسبي را در رسانه ها داشته است وليكن موارد بسياري نيز هست كه مغفول مانده و بدان پرداخته نشده است.
مسئله اول عدم وجود آماري دقيق از دانشجويان محروم از تحصيل است. نظر به سياست هاي جديد وزارت علوم در عدم صدور كارنامه براي دانشجويان ستاره دار و تهديد دانشجويان محروم از تحصيل براي رسانه اي نشدن وضعيتشان، شكي نيست كه تعداد اين دانشجويان بسيار بيشتر از آني باشد كه در رسانه ها بازتاب يافته است و اين امر تلاشي جدي به منظور كسب آماري دقيق از اين دانشجويان را ضروري مي نمايد.
مسئله ديگر عدم وجود وجود ارتباط مستمر و فراگير ميان اين دانشجويان است و ازين رو وجود تشكل فراگيري كه به طور ویژه به مسئله محرومين از تحصيل بپردازد ضروري است، تشكلي كه با ايجاد شبكه ارتباطي ميان اين دانشجويان و با انباشت و انتقال تجربه به محرومين از تحصيل به آنان در چگونگي مواجهه با مسائلشان مشاوره دهد ويا با پيگيري حقوقي اين موضوع مانع از تكرار اين مسائل در آينده گردد.
مسئله بسيار مهم ديگر آن چيزي است كه پس از محروميت از تحصيل بر سر اين دانشجويان آمده است. در جامعه اي كه هيچ تضميني براي امرار معاش و زندگي حداقلي براي شخصي با تحصيلات عاليه و بدون سابقه سياسي وجود ندارد، تصور دشواري زندگي يك دانشجوي محروم از تحصيل با محدوديت هاي شغلي مترتب بر فعاليت هايش سياسي و انتقادي چندان سخت نمي باشد و اين مسئله اي در خور تأمل و دغدغه آرين مي باشد. به اينها بيافزائيد رنج ناشي از عدم سازگاري با وضعيت موجود و علادق انتقادي اينان را كه در برخورد با واقعيت سخت و صلب جامعه استبداد زده، معمولأ جز به نااميدي و سرخوردگي منجر نمي شود.
با توجه به آنچه كه در بالا آمد، جمعي از دانشجويان محروم از تحصيل تصميم گرفته اند با تشكيل شورائي گشوده و باز از همه دانشجوياني كه به نحوي حق تحصيلشان مورد خدشه قرار گرفته است، رسيدگي به مسئله اين دانشجويان را به صورت جامع و سامانمند در دستور كار خود قرار دهند و در راستاي همين سياست تصميم گرفته اند كه با برگزاري نشستي، مسئله محرومين ازتحصيل را به هم انديشي بگذارند. نظر به آنكه هر دانشجوي ستاره دار و يا تعليقي چه در گذشته و اكنون، به صورت بالقوه مي تواند عضوي ازين شورا باشد، در نتيجه حضور اين عزيزان بي ترديد در مشروعيت و همچنين موفقيت اين اين تشكل تأثير گذار مي باشد، لذا از همه اين عزيزان و همچنين فعالين اجتماعي و مدني و اساسأ هر فردي كه حاضر به همكاري در مسئله فوق مي باشد، در اين گردهمايي دعوت به عمل مي آيد.
توضيحات:
از افراد علاقمند به حضور دعوت مي شود با پست الكترونيك showra@gmail.com تماس گرفته تا هماهنگي هاي لازم با آنان انجام گيرد
آدرس وبلاگ شوراي دفاع از حق تحصيل: showra.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست: